V Dúbravke nielen o hlaholike

Dňa 28. júna 2017 sa uskutoční v Bratislave – Dúbravke, v tamojšom Dome kultúry, spoločensko – diskusné podujatie na tému Cyril a Metod – cyrilometodské dedičstvo dnes. Lektorom je Mgr. Elena Šubjaková, lektorka Hlaholskej akadémie pri DMS v Bratislave. Je aj autorkou novšej odbornej štúdie o hlaholike, ktorá v radoch slavistickej i laickej verejnosti zarezonovala v pamätnom roku 2013, keď sme si pripomenuli okrúhle výročie príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu.

O novom písme, ako o Bohom zjavených písmenách, sa v týchto súvislostiach, vo svojom diplomatickom liste Rastislavovi, vyjadruje aj byzantský cisár Michal III. Hlaholika, ktorá po stránke semiotiky, čiže v rámci usporiadania a funkcionality jednotlivých znakov, písmen, interpretuje ústredné posolstvá Kristovej blahozvesti a základné pravdy viery, tak ako o tom píše Elena Šubjaková, bola aj jedným z motívov homílie arc. Stanislava Zvolenského počas cyrilo-metodských slávností na Devíne v roku 2016.

Pripravovaný spoločensko diskusný večer sprítomní aj iné zaujímavé témy o Starých Slovákoch – Slovenoch, predkoch súčasných Slovákov. Teda plánovaná diskusia bude aj o tom, ako, a do akej miery je u nás reflektovaná duchovná a kultúrna tradícia cyrilometodského posolstva, aj v perspektíve jeho pretrvania do budúcna, a životaschopnosti tohto nezmerného dedičstva. Tematika nanajvýš aktuálna, čo už v týchto chvíľach (pondelok 26. júna 2017 pred konaním samotného podujatia) dokumentuje nevšedný záujem verejnosti o samotné podujatie. Zrejmý je tu aj súvis, že ide o reakciu na pokročilý rozklad našej spoločnosti, pociťovaný v celom jej spektre, a takmer vo všetkých pozorovateľných oblastiach. Čiže aj súvis ako dôsledok návratu k prameňom, v prípade propagovaného podujatia v Dúbravke, aj k prameňom o našich dejinách. Obrodiť sa voči vyššie spomenutému marazmu je niekedy nad úsilie jednotlivca. To, čo treba v týchto súvislostiach, prináleží kolektívnemu úsiliu o vytváranie priestoru pre slobodné vyjadrovanie sa, a na slobodné šírenie názorov o vytypovaných okruhoch tém a otázok, ktoré spoluvytvárajú našu prítomnosť i budúcnosť a hodnotia minulosť. Jedine slobodná diskusia, slobodného občana v 21. storočí, ponúka, v atmosfére všeobecne deklarovanej názorovej slobody šancu, aby sa veci hýbali.

Niekedy stačí málo, napríklad vypočuť si aj iný názor, snažiť sa ho pochopiť, a keď aj nesúhlasiť, ponechať predpokladaný úsudok na samotnom občanovi, nech si sám vyberie, a nie mu diktovať, čo si môže myslieť a čo nie – čo je asi najvážnejšou obžalobou súčasnosti.
Éra ku ktorej sme sa dopracovali si neraz o sebe namýšľa, že je jedinečná, dokonalá, a je aj konečným prístavom pre blaženú budúcnosť nás všetkých, bez výnimky. Tomu prispôsobuje celé svoje „napredovanie“, a keď ide napríklad o dejiny, zväčša to, čo je mimo rámec protežovaných, tzv. oficiálnych názorov, všetko to „iné“ sa marginalizuje. Pre vec porozumenia, aj pre vec porozumenia v historickom kontexte generácií, treba o veciach hovoriť, slobodne a bez príkras.
Prednáška pani Eleny Šubjakovej bude aj v uvedených súvislostiach. Zamyslíme sa nad érou Slovenov – Starých Slovákov, a nad tým, čo túto pozoruhodnú a povznášajúcu minulosť našich predkov spoluvytváralo.

 

Autor ilustrácie na plagáte: Mikuláš Klimčák

(mib)