Vladimír FERKO: Zákon smotany – 2.časť

Autor: Vladimír Ferko
Zakon smotany

Motto: “Zákonite ako na mlieku vzniká smotana, v ľudskej spoločnosti vzniká spoločenská smotánka. Ich spoločný znak – plesnivieť začínajú vždy zvrchu…” (Vladimír Ferko)

Po celé stáročia je v radoch šľachty zreteľný diferenciačný proces, zjavne každá spoločenská vrstva, stav či trieda má naďalej tendenciu štrukturovať sa, spomedzi rovných sa vždy vyčleňujú – rovnejší, či prví medzi rovnými. V ruskom komunizme či v nemeckom nacizme hierarchicky najvyššie stáli členovia strany s najnižším číslom partajnej legitimácie. Recidívy týchto kritérií sme historicky nedávno zaznamenali v tzv. disidentskom hnutí a pri vzniku politických strán…

 

Po celé stáročia bol v radoch šachty zreteľný diferenciačný proces. Zjavne každá spoločenská vrstva, stav či trieda má naďalej tendenciu štrukturovať sa, spomedzi rovných sa vždy vyčleňujú – rovnejší, či prví medzi rovnými. V ruskom komunizme či v nemeckom nacizme hierarchicky najvyššie stáli členovia strany s najnižším číslom partajnej legitimácie. Recidívy týchto kritérií sme historicky nedávno zaznamenali v tzv. disidentskom hnutí a pri vzniku politických strán.

Po moháčskej katastrofe roku 1526, na ktorej mala uhorská šľachta rovnakú zásluhu ako turecká armáda, a po stavovských povstaniach nastali v šľachte a následne i v jej majetkovej držbe veľké presuny, aké vždy prinášajú tektonické zmeny v spoločnosti. Medzi najmocnejšie šľachtické rody sa prepracovali Turzovci, Iléšháziovci, Koháriovci, Pálfiovci, Esterháziovci a Tokoliovci. Vzostup tokoliovského rodu je priam čítankovo rozprávkový – ako sa plebejec, trnavský konský kupec stane maďarským grófom v čase, keď už o šľachtictve rozhoduje najmä bohatstvo. Príznačné nielen pre dobu, ale i pre budúcnosť – ešte sa bude v horších podmienkach v našej histórii opakovať.

Dočasný úspech kráľa Ľudovíta I. usilujúceho sa o rovnosť šl’achticov korigovala životná prax, faktické delenie na vyššiu a nižšiu šľachtu zákonne uznali roku 1 608.

Do vyššej šľachty patrili kniežatá, preláti, magnáti, grófi a baróni – sídlo cirkevného preláta sa od sídla svetského magnáta líšilo iba počtom svätých obrazov. Spôsoby hromadenia majetku boli u svetskej či cirkevnej vrchnosti takmer totožné – cieľ posväcoval prostriedky. Keď  prepošt Juraj z Kežmarku zveril poklady kanonikovi Jánovi z Podolinca, ten mu ich neskôr odmietol vrátiť. Nespočetné majetkové spory medzi cirkevnými a svetskými hodnostármi, ktoré po stáročia riešil kráľ, to hodnoverne potvrdzujú.

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867, keď dominanciu získala maďarská šľachta, sa k nej priam stádovite pridali aj ostatní šľachtici a podivuhodne rýchlo sa pomaďarčili. Zo šľachticov z Liptovského Svätého Jána sa stali Szentivániovci, z Vyšného Kubína Kubíniovci, zo Smrečian Szmrecsányovci, zo Starého Sztárayovci, z Radvane Radványovci a pochopiteľne, nielenže prepísali svoje starodávne slovanské mená, ale prevzali aj ideológiu maďarónstva a pomaďarčená šľachta vytvorila pojem politického národa (natio hungarica) a zúrivo ho uvádzala do života.

Takýmto hodnostárom bol aj Alexander Párvy (1848-1919), náboženský spisovateľ, predstaviteľ vysokej cirkevnej hierarchie v službách maďarskej vlády. Od roku 1904 bol spišským biskupom. Párvy, pôvodom šľachtic, (homosexuál, ktorý žil so svojím kanonikom) výrazne prispel k maďarizácii verejného i cirkevného života na Spiši, Orave i v Liptove. Zakročoval proti slovenským klerikálom, organizoval vysielanie maďarských kňazov do USA, Andrejovi Hlinkovi zakázal angažovať sa pri voľbách do uhorského snemu a po neuposlúchnutí ho pozbavil práva vykonávať bohoslužby a kňazské funkcie. A napokon je to jeden z hlavných vinníkov za masaker v Černovej (1907), kde žandári zastrelili 15 ľudí, desať ťažko a 60 ľahko zranili. Za účasť na vzbure odsúdili 22 mužov a 16 žien dovedna na pokarhanie a zaplatenie 32 korún súdnych poplatkov!

Foto zdroj:http://www.andrejhlinka.sk/clanky/jurajkuniakobraz

(Pokračovanie – 3. časť vyjde v stredu 5. 4. 2017)