Závislosť – guľa na nohe i na duši (5. časť)

Odborníci neustále skúmajú charakteristiky drogovej závislosti. Pokúšajú sa zachytiť jej osobitosti, aby vedeli účinne pomôcť ľuďom závislým od drog. Veľa ľudí si totiž mylne myslí, že liečba závislosti je len otázkou „silnej vôle“. Závislosť od drog je však chorobou, ktorá si vyžaduje dlhotrvajúcu liečbu.

Počet liečených užívateľov drog narastá. V predminulom roku bolo na Slovensku liečených najviac užívateľov drog za posledné desaťročie. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií liečbu pre užívanie nezákonných drog v roku 2016 na Slovensku podstúpilo 3253 ľudí, z toho 1116 bolo liečených v nemocniciach pre obvinených a odsúdených a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.

Oproti predchádzajúcemu roku počet liečených vzrástol o 533 a za posledných desať rokov až o 1268 pacientov. Muži tvorili 81 percent, presne ich bolo 2649, z nich viac ako tisícka bola liečená za mrežami. Liečiacich sa žien bolo viac ako 600. Zo všetkých 3253 pacientov bolo už v minulosti liečených 1737 a prvýkrát liečených 1413. Najvyšší podiel opakovanej liečby bol u užívateľov heroínu (86 percent) a hypnotík a sedatív (66 percent). Liečba prvýkrát v živote prevládala u užívateľov kokaínu a marihuany.

Vek liečených z drogovej závislosti sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšil. Doposiaľ tvorili najvyšší podiel pacienti nižších vekových skupín (od 20 do 29 rokov), v roku 2016 to boli pacienti vo veku 30 až 34 rokov, ktorých bolo takmer 22 percent. Počet užívateľov vo veku 30 a viac rokov pritom medziročne narástol o 47 percent. Najvyšší priemerný vek mali užívatelia hypnotík a sedatív – 48,0 rokov, a najnižší užívatelia halucinogénov – 24,0 rokov. Zo závislosti na heroíne sa liečili priemerne 36-roční pacienti na pervitíne 29-roční a marihuane 26-roční. Počet liečených detí do 14 rokov klesol z 14 na 7 a mladistvých od 15 do 19 rokov z 295 na 271. U oboch vekových skupín išlo najčastejšie o liečbu zo závislosti na marihuane.

Z hľadiska kraja trvalého bydliska pacienta bolo najviac liečených z Bratislavského (155 na 100 000 obyvateľov) a najmenej z Prešovského kraja (9,4 na 100 000 obyvateľov). Užívatelia z Bratislavského kraja boli pritom najčastejšie liečení zo závislosti na heroíne, z Prešovského kraja najmä zo závislosti na drogách zo skupiny cannabis a v ostatných krajoch prevládali stimulačné látky. So zreteľom na úroveň vzdelania to boli hlavne muži so stredným vzdelaním bez maturity (921) a ženy s ukončeným základným vzdelaním (243), podľa pracovného stavu pri oboch pohlaviach jasne dominovali nezamestnaní.

Samozrejme, počet liečených závislých osôb môžeme brať len ako špičku ľadovca, ktorú máme štatisticky pochytenú. Koľko drogovo závislých sa pohybuje na uliciach, je ťažké odhadnúť.

(pokračovanie)

(bre)

Foto zdroj: http://www.healthspikes.com/wp-content/uploads/2017/03/beat-alcohol-addiction.jpeg