Blogerina alebo webový denník?

Blogerina alebo webový denník?

Jednou z možností, ako sa realizovať v rámci internetovej komunity, je písanie blogu, blogov. Slovo blog vzniklo skrátením svojej podoby weblog (z anglického web, log, teda „webový zápisník, denník“) a zjednodušene povedané – ide o webovú aplikáciu alebo stránku, kde možno vkladať príspevky.

Názov pre autora blogu prebrala slovenčina z angličtiny (blogger), podobne ako nemčina blogger).  Na rozdiel od nemčiny, ktorá ďalšie výrazy od tohto slova neodvodzuje,  v slovenčine od základu blog derivujeme celkom bežne; a to prostriedkami domácimi (blogar, blogisek) i cudzími (bloger, blogista). Slová odvodzuje od prevzatého variantu blogger, aj od upravenej verzii bloger – blog(g)gerská komunita, blog(g)gerstvo, blo)g)gerka

Cudzí základ blog býva aj komponentom zloženín blogoinformácia, blogománia, blogoromán. V zloženinách s koncovou časťou – blog, určuje ich prvá časť tematické zameranie (gastroblog, mamablog). Objavujú sa dokonca aj tzv. hybridné kompozitá, teda slová zložené z cudzieho a domáceho komponentu (blogobásnik, blogosvet).

Slovo u nás už zdomácnelo, nájdeme ho prvom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka, ktorý vyšiel v roku 2006. Nájdeme v ňom aj lexémy: bloger/blogér, blogerka/blogérka, blogerský/blogérsky, blogovať, blogový;výrazy bloger aj blogér sú teda v slovenčine spisovné, blogger však nie.  Dlhé „é“ sa do poslovenčených lexém dostalo vďaka pravidlám tvorenia slov s príponou -ér (podobne ako manažér, inštalatér). Slovo blog  je neživotné podstatné meno mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru dub. V genitíve jednotného čísla má pádovú príponu – u, teda z blogu.

Ešte jedna poznámka: je nesprávne, ak niekto povie „napísal som nový blog“. Správne má byť: napísal som nový článok na blog. Lebo blog je internetová rubrika v rámci webovej stránky, na ktorej zverejňujeme príspevky.

Foto zdroj:http://profesoradeinformatica.com/para-que-me-sirve-un-blog/

(ebu)