Chránené lokality pribudnú aj na Slovensku

Chránené lokality pribudnú aj na Slovensku

Na Slovensku má pribudnúť 170 nových chránených lokalít – území európskeho významu, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Slovensko pre ich nedostatočné vyhlásenie čelí konaniu zo strany Európskej komisie (EK).

Ministerstvo životného prostredia preto predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na doplnenie ich národného zoznamu. Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu obsahuje 170 lokalít s výmerou 32 534,75 hektára, na takmer 10 000 parcelách boli identifikované tisícky subjektov. Celková výmera území európskeho významu sa tak má zvýšiť z 11,92 z rozlohy Slovenska na 12,58 percenta. Takmer 59 percent výmery navrhovaných lokalít tvoria lesné pozemky, viac ako 17 percent trvalé trávne porasty a vodné plochy. V prípady 33 lokalít ide rozšírenie pôvodných území európskeho významu schválených v roku 2011.

Územia európskeho významu tvoria spolu s chránenými vtáčími územiami sieť Natura 2000. Tá je považovaná za jeden z najväčších úspechov environmentálnej politiky Európskej únie. Pozostáva z vyše 27 500 chránených území v Európe, významných pre zachovanie prírody a predstavuje najrozsiahlejšiu sústavu svojho druhu na svete. Ochrana v rámci týchto území má na Slovensku zabezpečiť zachovanie živočíchov  ako sú napríklad kamzík vrchovský, fúzač alpský, hraboš tatranský, viaceré druhy netopierov, z rastlín napríklad cyklámen fatranský či rumenica turnianska.

Foto zdroj: http://www.tatry.sk/

(ebu)