Informácia o literárnych cenách a prémiách Literárneho fondu za rok 2017

Informácia o literárnych cenách a prémiách Literárneho fondu za rok 2017

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 13/93 o umeleckých fondoch. Podrobnosti o poslaní a úlohách fondu a spôsob ich uskutočňovania určuje Štatút Literárneho fondu. Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby ako i počítačových programov.

Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru podobne, ako v predchádzajúcich rokoch udelí literárne ceny:

  1. Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2017,
  2. Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov) za rok 2017,
  3. Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny za rok 2017,
  1. Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny

    do ukrajinčiny za rok 2017

  1. Cenu Alexandra Pavloviča za literárne dielo napísané po rusínsky a za preklad literárneho

    diela zo slovenčiny do rusínčiny za r. 2016 – 2017.

Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú diela z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby realizovanej v divadle, rozhlase, filme, televízii. Výbor súčasne udeľuje aj prémie pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené cenou.

Ceny a prémie možno udeliť iba tvorcom, ktorí odvádzajú do LF 2% príspevky v zmysle Zákona o umeleckých fondoch a majú trvalý pobyt na území SR, za dielo realizované na Slovensku.

V tejto súvislosti sa obraciame na všetky vydavateľstvá krásnej literatúry na Slovensku, ako aj na samotných autorov diel, aby do 15. 3. 2018 poslali návrhy na ocenenie a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré vyšli v roku 2017 v 1. vydaní. Knihy poslané po tomto termíne nebudú akceptované.

Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta a adresu autora.

S návrhmi treba poslať bezpodmienečne tri výtlačky navrhnutého diela na adresu: Literárny fond, Sekcia pre pôvodnú literatúru, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1                          Ďalšie prípadné informácie poskytne PhDr. Anna Bédiová –  tel. č.: 02 32 28 26 23, bediova@litfond.sk.

(iri)

Foto zdroj:http://www.vkjb.sk/pracoviska/pobocka-kvp