INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO – 2. časť

INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO – 2. časť

Organizátor  iniciatívy Viliam Hornáček sa prihovára verejnosti aj odborníkom z oblasti zdravotníctva, aby sme sa všetci pokúsili zvrátiť alarmujúci vývoj v chorobnosti a úmrtnosti slovenského národa. Je tu dlhodobo mimoriadne vážna situácia a preto aj Národné noviny sa pridali už minulý týždeň k iniciatíve tým, že budú zverejňovať aj ďalšie články týkajúce sa tejto tematiky.

Priatelia, proti nám vyzývavo stojí  už  z rozprávok  známy –  tentoraz  však vôbec  nie rozprávkový „dvanásťhlavý“  a možno aj „stohlavý drak“. Čo v odvekom  boji  s ním, v boji „ na život a na smrť“  je pre nás ľudí najsmrtonosnejšie? Zdanlivo paradoxne to nie je sila toho monštra , ale naše ľudské slabosti! Predovšetkým  naša  ľahostajnosť, pohodlnosť, alibizmus, strach, ale aj hlúposť, sebecká  neprajnosť a zloba spolu s bezohľadnou chamtivosťou, ktorej  vládne  – a  nie je to v dejinách po prvý raz – konzumnými  spoločenstvami priam zbožšťovaná  modla : zisk!                         

Áno, abstraktná kategória „zisk“  je nadradená nad všetky hodnoty života a ľudskosti. Humánne aj kultúrne. Pritom často ide o zisk za každú, čiže za akúkoľvek cenu. Aj za cenu ľudského zdravia, aj za cenu života a jeho dôstojnosti …

Preto práve obnovenie  morálneho zdravia našej spoločnosti  zohrá v procese jej celkového ozdravenia kľúčovú, a vari rozhodujúcu úlohu .

Na našej strane je pravda, ale aj právo žiť zdravý, plnohodnotný  a ľudsky dôstojný život. Veríme, že naším spoločným pričinením k nim  pribudnú aj statočnosť, zodpovednosť, svedomitosť, solidarita a vytrvalosť. Najmä však  múdrosť, ktorá povedie všetky naše kroky.

Vážení priatelia, ktorí ste sa rozhodli bojovať za najvyššie hodnoty života a ľudskosti! Prajme si navzájom dostatok najmä morálnych síl, aby sme dokázali znova vrátiť nášmu životu kultúrnu ľudskú tvár a nastoliť prirodzený, teda normálny zdravotný stav našej spoločnosti, hodný starobylého kultúrneho a zároveň moderného národa. Zdravie vždy bolo prirodzenou i nevyhnutnou podmienkou  úspešného rastu a rozvoja ľudskej osobnosti, ako aj každého  spoločenstva. To vedeli  a o to sa už na úsvite našej civilizácie snažili –  v mnohom aj uspeli a stali sa vzorom – súčasníci Hippokrata, na ktorého múdre  humánne zásady prisahajú lekári dodnes. Kiež sa to podarí aj nám! Veď ide aj o každého z nás, o naše deti a našu spoločnú – verme, že perspektívnu  budúcnosť.

Pri jej zabezpečovaní  si pomáhajme vekmi overenou  skúsenosťou  ľudských dejín, aj tých, čo boli písané krvou našich predkov, ktorá nám jednoznačne radí: 

Múdry človek svoje  zdravie , výživu , výchovu  a  bezpečnosť  nezveruje cudzím! Ani svoju zem, svoju matku a jej zdroje. Ani svoje deti, svoj najvzácnejší  tvorivý  rozvojový potenciál nevyháňa – navyše, po stáročiach zápasov z konečne už slobodnej vlasti – znova slúžiť cudzím, keď doma je práce „ako na kostole“!  Napokon, akákoľvek  nesebestačnosť  a závislosť, či dokonca odkázanosť znamená  vždy stratu slobody a dôstojnosti.

Veríme, že život, zdravie, ľudská dôstojnosť  a perspektíva  budúcnosti  sú dostatočne vysokými, navyše aj nenahraditeľnými hodnotami, aby sme za ne bojovali zo všetkých svojich síl a schopností!

V mene tých hodnôt ďakujeme za nádej. Práve ona, spolu so  zodpovednosťou, nech sa stane základom novej motivácie pre celú našu spoločnosť, ktorá  ju v súčasnosti bytostne, priam osudovo potrebuje!

 

Foto zdroj:https://zena.pravda.sk/sex-a-vztahy/clanok/389438-pat-znakov-ze-mate-po-boku-pana-dokonaleho/

(hor)