INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO – 3. časť

INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO – 3. časť

Iniciatíva zodpovednosti a nádeje

 Stále sa zhoršujúci stav zdravia a celkový pokles úrovne životaschopnosti súčasnej populácie Slovenskej republiky prejavujúci sa jej starnutím a hrozbou vymierania – čo objektívne potvrdzujú vedecké dôkazy, klinické skúsenosti aj štatistické údaje – nás núti konštatovať, že prežívame krízový stav ohrozenia našich základných životných záujmov, ktorý  si  vyžaduje  neodkladné  zásadné  systémové  zmeny. V tomto zmysle naliehavo

VYZÝVAME

štátne orgány a inštitúcie SR, všetky vedecké pracoviská, morálne a odborné autority zo všetkých oblastí nášho národnoštátneho života ako mienkotvorné osobnosti, aby všetky svoje sily, schopnosti a celý svoj tvorivý potenciál sústredili a zamerali na vytvorenie „Národného programu obnovy zdravia a novej motivácie rozvoja slovenskej spoločnosti“   – ako strategickej doktríny záväznej pre všetky subjekty pôsobiace v našom štáte –  a uplatnili  svoj spoločenský vplyv   na jej presadzovanie  do života!

Hlavnou úlohou je – zastaviť súčasné negatívne trendy a navrhnúť riešenia na ozdravenie pôvodných prirodzených zdrojov našej  tradičnej vitality.

Cieľom je – vytvoriť predpoklady a podmienky na prijatie zásadných  systémových opatrení zabezpečujúcich náš zdravý vývoj a perspektívnu budúcnosť.

Dejiny ľudstva dokazujú, že tzv. konzumný životný štýl  v duchu  biblického „Po nás potopa!“ – založený na sebeckom pôžitkárskom parazitovaní a bezohľadnom ničení zdrojov – sa neosvedčil a každú civilizáciu doviedol  k úpadku , rozkladu  a zániku.

Antická kultúrna skúsenosť zakladateľov európskej civilizácie nám však ponúka aj nepomerne hodnotnejší a perspektívnejší vzor vyjadrený heslom „Mens  sana in corpore sano“ – „V zdravom tele zdravý duch“.

Záleží  na našom slobodnom  – a verme, že aj zodpovednom, správnom a múdrom – rozhodnutí, aký spôsob života uprednostníme.

V takýchto osudových situáciách, keď rozhodujeme nielen o sebe, ale aj o budúcnosti našich detí a celého národa, kľúčovú- a neraz aj určujúcu  – úlohu zohráva stav morálneho zdravia spoločenstva reprezentovaný  jeho hierarchiou hodnôt.

  Ako základné a nevyhnutné podmienky úspešnosti celého ozdravného procesu a zároveň   celospoločenské priority

NAVRHUJEME:

  • Obnoviť náš pôvodný a overený – z našej tvorivej mentality prirodzene vyplývajúci – systém hodnôt založený na úcte k životu, zdraviu a ľudskej dôstojnosti
  • Rešpektovať prirodzenosť a zákony aj zákonitosti systému života a sveta, ktorého sme organickou súčasťou
  • Využívať a rozvíjať predovšetkým vlastné materiálne aj tvorivé intelektuálne zdroje s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru sebestačnosti a nezávislosti ako jedinej spoľahlivej záruky skutočnej slobody každého subjektu
  • Podporovať normálnu, čiže funkčnú – svoje povinnosti si zodpovedne plniacu – rodinu a rast populácie s dôrazom najmä na jej kvalitu
  • Považovať výchovu detí – ako prípravu na život , formovanie ich osobnosti a všestranný harmonický rast a rozvoj– za najdôležitejšiu činnosť a povinnosť dospelých s rozhodujúcim významom pre budúcnosť spoločnosti
  • Spoločensky propagovať  a oceňovať  iba  skutočné  osobnosti,  morálne a odborné autority ako  kladné  vzory spôsobu života a pozitívnej motivácie najmä pre mladú  generáciu…

Foto zdroj:http://www.thevibes.fr/article/12-choses-savoir-sur-l-univers-ou-l-industrie-des-films-pour-adultes/11887?next=true

(hor)