INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO – 4. časť

INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO – 4. časť

Iniciatíva zodpovednosti a nádeje

 Stále sa zhoršujúci stav zdravia a celkový pokles úrovne životaschopnosti súčasnej populácie Slovenskej republiky prejavujúci sa jej starnutím a hrozbou vymierania – čo objektívne potvrdzujú vedecké dôkazy, klinické skúsenosti aj štatistické údaje – nás núti konštatovať, že prežívame krízový stav ohrozenia našich základných životných záujmov, ktorý  si  vyžaduje  neodkladné  zásadné  systémové  zmeny.

Historická skúsenosť nám radí:

Múdry svoje zdravie, výživu, výchovu a bezpečnosť nezveruje cudzím, nepreberá cudzorodé ideológie a koncepcie, nepredáva vlastnú zem a jej zdroje, nevyháňa  svoje deti –  svoj najvzácnejší rozvojový potenciál – slúžiť cudzím, keď doma – po stáročiach zápasov v konečne už slobodnej vlasti – je práce „ako na kostole“ a uvedomuje si, že každá závislosť či dokonca odkázanosť vždy znamená aj stratu slobody a neraz aj dôstojnosti.

Pamätajme na to pri každom našom rozhodnutí!

      Pretože celospoločenské zdravie je výsostne komplexný jav, vyžaduje si zásadné riešenia a  systémové opatrenia. Pri jeho ozdravení je účinná výhradne – podľa spoločne prijatých a záväzných pravidiel centrálne riadená a štátom garantovaná  –  spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov, čiže fakticky celého národa. Akékoľvek izolované čiastkové individuálne iniciatívy sú iba „nosením vody v koši“.

      S vedomím, že „z nezdravých súčastí nemožno vytvoriť zdravý celok“, s poznaním, že „kto nedá prostriedky na prevenciu, ten sa pri naprávaní následkov nedoplatí“ a s presvedčením, že „naším najsilnejším nepriateľom sú naše vlastné slabosti“…

vyzývame všetkých občanov Slovenskej republiky,   

aby  prekonali  svoju  pohodlnosť, ľahostajnosť  a  pasivitu  a  s dôverou  spontánne prijali navrhovanú „Iniciatívu  zodpovednosti a nádeje -Za zdravé Slovensko“ a aby  sa  – aj vo vlastnom  osobnom záujme – aktívne  zúčastňovali  na  prekonávaní  súčasnej  krízy a považovali ju za jednu z prirodzených skúšok našej  národnej a občianskej zrelosti. Jej zvládnutie  nech sa zároveň stane aj dôkazom nášho odhodlania a cieľavedomej schopnosti zabezpečiť pre nás aj budúce generácie zdravý, plnohodnotný, ľudsky dôstojný a  úspešný život a jeho perspektívnu budúcnosť.

ZÁROVEŇ OZNAMUJEME,

že nechceme, nepotrebujeme a rozhodne odmietame riešiť akékoľvek naše problémy       tzv. majdanizáciou pomerov v našom štáte, čo – ako to dokazujú tragické skúsenosti  iných – vedie iba k spoločenskému rozvratu a k  ďalším škodám a stratám.

Chceme  a  budeme vecným argumentačným spôsobom navrhovať, kultúrnym, ale dôrazným  spôsobom presadzovať  a svojou všestrannou aktívnou odbornou  pomocou podporovať  výhradne  iba tie konštruktívne systémové  opatrenia, ktoré nám pomôžu  spoločne obnoviť normálny stav životaschopnosti slovenskej spoločnosti, v ktorom si všetky súčasti nášho spoločenského organizmu  budú  môcť  zodpovedne plniť svoje povinnosti na prospech nášho národa a všetkých občanov Slovenskej republiky.

Foto zdroj: http://guios.com.br/noticias_info?i=29&_Os%2010%20segredos%20do%20alongamento