Jazykové okienko: Častice si často pletieme

Jazykové okienko: Častice si často pletieme

Pri časticiach sa azda najčastejšie chyby týkajú použitia slov aj, ani, tiež. A to v dvoch situáciách: nerozlišuje sa medzi časticami aj a ani podľa toho, či sa spájajú so slovesom v zápore, a nadužíva sa častica tiež v situáciách vyhradených častici aj alebo ani. Pri slovesách v zápornom tvare sa nepoužíva častica aj, ale častica ani: ani ja som tam nešiel (nie: aj ja som tam nešiel).

Častica tiež môže nahradiť častice aj alebo ani, ale musí pritom dostať správne postavenie vo vete, a to na konci výpovede za slovesom (rodičia prišli tiež). Nesprávne je jej použitie na mieste častíc aj alebo ani pred podstatným menom (tiež rodičia prišli, tiež opozícia nebola zastúpená) namiesto (aj rodičia prišli, ani opozícia nebola zastúpená).

Veľmi frekventované je aj nadužívanie častice ale v pozíciách, kde je potrebné použiť časticu však. Ide o pozície vnútri vety (nový stav mu však nevyhovoval), kde je použitie častice ale chybné (nový stav mu ale nevyhovoval). Tú možno použiť iba na začiatku vety (ale nový stav mu nevyhovoval), podobne ako synonymnú časticu no (no nový stav mu nevyhovoval). 

(ebu)