Jazykové okienko – Nedbanlivý a nespisovný

Jazykové okienko – Nedbanlivý a nespisovný

Obľúbenou, žiaľ nesprávnou formuláciou, ktorú nájdete na stránkach novín či časopisov, ale zaznie aj z televíznej obrazovky či rádia, je slovné spojenie mať za to.

Napríklad: máme za to, že tento pojem používame správne; mám za to, že to dobre dopadne; máme za to, že schôdzka je už neprimerane dlhá. Výraz mať za to je českého pôvodu a v slovenčine máme k dispozícii viacero spisovných ekvivalentov, ako byť presvedčený, predpokladať, nazdávať sa, myslieť si, domnievať sa, podľa môjho presvedčenia, podľa mňa, podľa môjho názoru a iné. Správne sú teda tieto vyjadrenia: myslíme si, že tento pojem používame správne; som presvedčený, že to dobre dopadne; podľa nás je schôdzka už neprimerane dlhá.

Pravidelne sa  stretávame aj s formuláciami je tomu tak; ako je tomu teraz; ako tomu bolo pred piatimi rokmi, v ktorých ukazovacie zámeno to je v datíve, teda v tvare tomu. Lenže v spisovnej slovenčine v takýchto výpovediach je správne používať zámeno to v základnom tvare, čiže v nominatíve: je to tak; ako je to teraz; ako to bolo pred piatimi rokmi.

Foto zdroj: http://www.ucn.sk/v-novom-skolskom-roku-zacne-oficialne-fungovat-25-novych-skol-18-zaniklo/

(ebu)