Jazykové okienko – Ošemetné predložky

Jazykové okienko – Ošemetné predložky

Pomerne často nachádzame použitie predložky u v slovných spojeniach typu: táto vlastnosť sa vyskytuje u ovociasú rovnaké ako u zvierat; u dovozu platí táto podmienka; stojí u telefónu; zaplatil u okienka; mám u seba peniaze.
Predložka u je však v uvedených spojeniach použitá nesprávne. V spisovnej slovenčine sa spája len s osobnými podstatnými menami (u mladých ľudí pozorujeme, u sestry mi to prekáža). 
Správne teda hovoríme: táto vlastnosť sa vyskytuje pri ovocísú rovnaké ako pri zvieratách pri dovoze platí táto podmienka; stojí pri telefóne; zaplatil pri okienku; mám pri sebe peniaze (mám so sebou peniaze).

Aj predložky pre a po nám často robia starosti. Z hľadiska jazykovej kultúry sa predložka pre nesprávne používa najmä v prípadoch ako: ísť pre chlieb; poslať pre noviny; ísť pre lekára; zohnúť sa pre vedro s vodou; ísť pre odporúčací lístok. Pri slovesách pohybu je však základnou predložkou, ktorou v spisovnej slovenčine vyjadrujeme účel, resp. cieľ činnosti, predložka po.  Správne sú teda vyjadrenia: ísť po chlieb; poslať po noviny; ísť po lekára; zohnúť sa po vedro s vodou; ísť po odporúčací lístok.

Foto zdroj: wiedenski.pl/displayimage-15-4.html

(ebu)