Jedinečný študijný program na UMB v Banskej Bystrici

Jedinečný študijný program na UMB v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici prichádza s jedinečným študijným odborom Ekonomika a manažment sociálnej práce. Pripravili ho dve fakulty – Ekonomická a Pedagogická – a zatiaľ ide o bakalárske štúdium. Je to prvý študijný program tohto druhu nielen na Slovensku, ale celkovo v krajinách V4.

Štúdium pripraví absolventov pre potreby praxe, získajú tak kvalifikáciu v dvoch odboroch – Verejná ekonomika a služby respektíve Sociálna práca. Po absolvovaní štúdia budú mať možnosť pracovať s deťmi, mládežou, seniormi, rodinami, komunitami v rámci verejného, podnikateľského a tretieho sektora, ako aj medzinárodných inštitúcií v ekonomickej a sociálnej oblasti.

V odbore Verejná ekonomika a služby na Ekonomickej fakulte UMB budú môcť vysokoškoláci študovať predmety, súvisiace so sociálnou politikou, sociálnym podnikaním a jeho manažmentom či s riadením verejných služieb, medzi ktoré patria aj sociálne služby. Odbornosť sociálneho pracovníka im doteraz chýbala. Študentom odboru Sociálna práca na Pedagogickej fakulte UMB zasa chýbali ekonomické a manažérske zručnosti, získavali zatiaľ iba poznatky spojené so sociálnou prácou a pracovali s rôznymi typmi klientov. Kombinácia predmetov z oboch fakúlt je preto veľkým prínosom.

„Nový študijný program reflektuje na podmienky pripravovaného zákona o sociálnej ekonomike, v ktorom by mali byť definované aj požiadavky na riaditeľa sociálneho zariadenia,“ vysvetľuje Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB. „Pripravujeme aj nadväzný študijný program v druhom stupni štúdia. Prihlášky možno podať do 30. apríla.“

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN