Keď remeslo (skôr) živorí…

Keď remeslo (skôr) živorí…

Budú podnikatelia musieť dovážať remeselníkov zo zahraničia? To je otázka, ktorá zamestnáva zamestnávateľov už dlhší čas. Lebo domáci trh je priveľmi riedky. Vo vývoji odborného školstva je už zopár rokov citeľných niekoľko trendov. Pribúda napríklad mladých ľudí, ktorí sa vzdelávajú v odboroch zavŕšených maturitou, takže sa zvyšuje priemerná úroveň vzdelávania. Stúpa aj podiel uchádzačov o stredoškolské odborné vzdelávanie. Všetky tieto trendy sú isto pozitívne, avšak aj ony majú tiež svoju menej priaznivú stránku. Pokiaľ ide o zvyšujúci sa záujem o štúdium zakončené maturitnou skúškou, je jeho rubom klesajúci záujem o tradičné vyučenie.

Spomínané trendy u nás navyše posilňuje niekoľko špecifických čŕt. Jednou z nich je demografický vývoj. Počty mladých ľudí vo veku prechodu zo základnej do strednej školy klesajú. Naopak, fungujúci systém financovania stredných škôl podľa počtu žiakov (vo svojej podstate správny) nabáda školy na rozširovanie vzdelávacej ponuky a na prijímanie čo najvyššieho počtu uchádzačov bez ohľadu na reálne potreby podnikov. Preto dnes ponuka miest v niektorých stredných školách prevyšuje nad dopytom. V ekonómii takáto situácia vedie k znižovaniu ceny. Vo vzdelávaní je obdobou znižovanie nárokov na kvalitu.

Dopyt podnikov po kvalifikovaných remeselníkoch a vyučencoch v technických odboroch stále stúpa, avšak pre nedostatok uchádzačov sa dopyt a ponuka absolventov čoraz viac rozchádzajú. Údaje z posledných rokov ukazujú, že narušenie potrebných proporcií profesijnej, odborovej a vzdelanostnej štruktúry vzdelávaných nadobúda čoraz hrozivejšie rozmery.  Predstavitelia priemyselných odvetví už dlho varujú, že nedostatok uchádzačov o vyučenie v technických a remeselných odboroch patrí k najväčším problémom. Už dnes je celkom bežné, že niektoré podniky pracovníkov rôznych remeselných profesií importujú, a tento import stále stúpa.

V súčasnosti prebieha tzv. optimalizácia siete stredných škôl vrátane odborných. Pretože počty žiakov v odborných školách s učebnými odbormi klesajú, mohol by neuvážený postup viesť k zániku prípravy v niektorých odboroch. Mohlo by sa po čase konštatovať, že školy s nízkymi počtami žiakov sú drahé, a prečo ich teda nezrušiť, keď o vyučenie nie je záujem. Dnes sa už niektoré podniky snažia odborným školám pomôcť pri nábore uchádzačov o odbory, ktorých absolventov potrebujú, pretože si potvrdili, že tvorcom dopytu po odbornom vzdelaní nie sú odborné školy, ale predovšetkým uchádzači sami a ich rodičia. A tak opätovne ponúkajú uchádzačom napr. o strojárske učebné odbory štipendium a pod. Ale ani to nie je dostatočne účinné. Čo teda robiť?

Liekov na tieto neduhy je niekoľko a jadrom je užšie prepojenie odborného školstva s podnikmi. Ak je cieľom prilákať väčšie počty záujemcov o vyučenie v technických a remeselných odboroch a ak chcú podniky absolventov týchto odborov získať, musia pomôcť pri vyhľadávaní uchádzačov a presvedčiť ich rodičov o výhodách uplatnenia v požadovaných profesiách.

 

Foto zdroj:http://www.stavebniny.rolumi.sk/sluzby/murarske-prace

(ebu)