Konštantín Filozof priniesol Starým Slovákom písmo

Konštantín Filozof priniesol Starým Slovákom písmo

Oslovili sme Elenu Šubjakovú, lektorku Hlaholskej akadémie pri Dome Matice slovenskej v Bratislave

Ako už titulok hovorí, Konštantín Filozof priniesol Starým Slovákom písmo. V akom kontexte uvedený fakt vnímate vy?

Písmo je jedným zo symbolov osobitnej kultúry, a teda aj národnej identity. Slovákom ho doniesol v 9. stor. Konštantín Filozof, ako prvým zo všetkých Slovanov, sa slovenčina sa v tom čase konštituovala ako samostatný kultúrny jazyk. Na území Slovenska bola už v 9. stor. založená prvá akadémia Slovanov, a to v živom jazyku ľudu. V súvekej Európe to bol ojedinelý zjav. Táto akadémia sa stala kolískou písomníctva všetkých Slovanov a tu vznikol prvý slovanský preklad Biblie. Už v počiatkoch písomnej kultúry dosiahli Slováci uznanie na vrcholnej úrovni vtedajšieho spoločensko-politického života, schválením staroslovenčiny ako štvrtého liturgického jazyka Cirkvi r. 868. Vďaka „slovenskému písmu“ – tak sa nazýva v najstarších prameňoch – sme sa stali predvojom a ohniskom duchovnej i svetskej kultúry všetkých Slovanov.

Zrod našej kultúry sa viaže k 9. storočiu. Ktoré súvislosti tu treba spomenúť, aj vo vzťahu k dnešku?

Je dôležité uvedomiť si, že na počiatku kultúry Slovákov nestojí vlčica ako u Rimanov, ale Božie Slovo! Tým Konštantín Filozof položil základy slovenského národného bytia na vysokú duchovnú úroveň, čo deklaroval aj v Proglase, v našom prvom a najstaršom literárnom klenote svetového významu. Preto pápež Ján Pavol II. pri návšteve SÚSCM v Ríme r. 1981, Slovákom odkázal: „Zostávajte verní dedičstvu otcov sv. Cyrila a Metoda v tej istote, že ono je základom vašej duchovnej veľkosti a skutočnej kultúrnej výšky vášho národa.“

Aký je odkaz cyrilometodského dedičstva pre súčasnosť?

V testamente sa  Konštantín Cyril modlil za slovenský národ slovami: „…až všetkých zhromaždíš v jednomyseľnosti, učiň ich ľudom vyvoleným …a vdýchni im do srdca slovo tvojho prijatia za synov, lebo je to tvoj dar, že si nás nehodných prijal za hlásateľov svojho Krista.“ Tieto myšlienky opäť vysloví aj jeho žiak Kliment Slovenský v Pochvale Cyrilovi a Metodovi. Tu bližšie osvetľuje, že táto „vyvolenosť“ spočíva v ohlasovaní kresťanskej viery. Po vyše 1100 rokoch toto proroctvo zopakuje a potvrdí aj pápež Ján Pavol II. slovami: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. …Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii.“ Je to zrozumiteľný a živý odkaz pre našu súčasnosť, ktorý aj ponad tisícročie dáva hlboký zmysel dejinám slovenského národa.

(mib) foto autor