Na splavnenie Váhu si ešte budeme musieť počkať

Na splavnenie Váhu si ešte budeme musieť počkať

Od prvopočiatku výstavby energetických zariadení na Váhu sa počítalo aj s ich dopravným využitím. Akurát, že sa stále o tom iba hovorí. Aj v prípade prieplavu Dunaj-Mohan-Rýn sa roky hovorilo o prieplave, ktorý nebude nikdy dokončený, a predsa sa tento úžasný projekt prepojenia povodia Dunaja a Rýna dočkal ukončenia. Prvé plavidlo priamo z Rýna priplávalo do Bratislavy v septembri 1992 a dnes sa už nikto nepozastavuje nad tým, že na Dunaji plávajú napríklad lode z Holandska, Belgicka, Švajčiarska, Francúzska.

Kľúčom k plavbe po Púchov je dobudovanie a doplnenie technologického vybavenia plavebných komôr, revízia a úpravy derivačných kanálov (Drahovský, Biskupický, Kočkovský), ale najmä výstavba chýbajúceho VD Hlohovec-Sereď, ktorá sa už niekoľko rokov odsúva pre nedostatok investičných prostriedkov. V budúcnosti sú dobré predpoklady aj splavnenia Nitry po Partizánske, resp. Bodrogu, Latorice a Laborca až po Vojany, ktoré zásluhou širokorozchodnej trate majú potenciál pre vytvorenie trimodálneho logistického centra.

Štát by mal pomôcť rozvoju vodnej dopravy na Slovensku udržiavaním a investovaním do vodných ciest a vytváraním takých podmienok na logistickom trhu, aby vodná doprava bola zaujímavejšia, výhodnejšia i atraktívnejšia. Musí prispieť aj všestrannou podporou modernizácie a rekonštrukcie existujúceho lodného parku na najnáročnejšie európske normy.

Veľké rezervy v riečnych prepravách tovarov sú najmä v jej vyššom zapojení do zahraničných prepráv a tým odbremeneniu najmä preťaženej cestnej siete nadmernou kamiónovou dopravou a znížením objemu ňou produkovaných exhalátov.

Samozrejme, že treba brať do úvahy aj vysoké finančné náklady na výstavbu vodných ciest a náročnosť ich samotnej realizácie v dotknutom území. Faktom ale stále ostáva, že vodná cesta sa nestavia na desať, ani na päťdesiat rokov, a že jej hodnota spočíva nielen v dlhodobom rozvoji ekologicky priaznivého spôsobu dopravy, ale aj v stabilizácii hydrologických podmienok na danom úseku rieky a napokon aj v nových možnostiach rozvoja priemyselného rozvoja infraštruktúry daného regiónu, ako aj turistického potenciálu krajiny okolo vodnej cesty.

Foto zdroj:http://plavbylodou.szm.com/

(bre)