Obnovili krásu zvonice v Spišskej Belej

Obnovili krásu zvonice v Spišskej Belej

V lete pokračovala prvá etapa obnovy fasád zvonice sanačnými omietkami na severnej a západnej strane zvonice na Petzvalovej ulici v Spišskej Belej. Rekonštrukcia sa začala ešte minulý rok výmenou oplechovania renesančnej štítkovej atiky. Zároveň pokračovali práce na výmene oplechovania severnej a západnej časti atiky. Rekonštrukcia by mala pokračovať budúci rok obnovou omietok južnej a východnej fasády a reštaurovaním kamenného portálu západného vstupného otvoru.

Tvarovanie a sklon zaatikovej strechy zvonice sa v priebehu jej vývoja menil viackrát. Zaujímavé je odvodnenie dažďovým zvodom na západnej fasáde, dokumentované na fotografii po roku 1920. Plytká pultová strecha so sklonom na juh a vyústením v podobe chrliča cez južné obvodové murivo dokumentuje fotografia z roku 1972, ale aj toto riešenie bolo po roku 1984 zmenené. Predmetom obnovy zastrešenia však bola len výmena strešnej krytiny, nie korekcia tvaru zastrešenia a v rámci novodobého krovu sa uskutočnilo len protézovanie niekoľkých poškodených drevených prvkov. Následne odstránili starší pozinkovaný plech strechy a plech zo štítkov atiky vrátane neestetických držiakov vianočného osvetlenia a položili novú strešnú krytinu.

Pri odstraňovaní staršieho pozinkovaného plechu sa zistilo, že štítky atiky sú vo vrchole ukončené prvkami v tvare písmena V, ktoré neboli pod predošlým oplechovaním priznané. Na základe tohto nálezu sa pristúpilo ku kopírovaniu historického tvarovania zdokumentovaného aj na fotografii z roku 1984. Taktiež v rámci prvej etapy obnovy odstránili zvlhnuté omietky všetkých fasád do výšky asi štyroch metre.

Zvonice sa začali na území východného Slovenska a Spiša stavať v súvislosti so šírením reformácie. Lutherovo reformné učenie sa práve v období vrcholnej renesancie rozmáha v prostredí, ktoré je ešte hlboko poznamenané neskorou gotikou. Renesančný sloh sa preto stáva akýmsi výrazom reformácie. Zvonica je profánna stavba situovaná na západ od kostola, mimo jeho ohrady. Postavil ju Ulrich Materer v roku 1598.

Foto zdroj: www.commons.wikimedia.org

(iri)