Prečo sa stráca pani – ová

Prečo sa stráca pani – ová

Stalo sa doslova módou, že ženy si po svadbe berú mužské priezvisko bez prípony „-ová“. Hoci sa na túto tému diskutuje skôr emocionálne  z hľadiska buď tradicionalistických, alebo naopak feministických pozícií, pozrime sa na fenomén dneška z hľadiska jazykového.  

Neprechyľovanie ženských priezvisk predstavuje pomerne závažné narušenie štruktúry nášho materinské jazyka. Prípona -ová plní v našom jazyku dve dôležité funkcie, ktoré v mnohých iných jazykoch strácajú zmysel. Prvou je rozlíšenie  pohlavia, druhou, ešte dôležitejšou funkciou je možnosť skloňovania. Ženské priezvisko sa v slovenčine inak než v prechýlenej podobe skloňovať nedá. Prechyľovanie priezvisk je ustálený spôsob pomenúvania žien, ktorý vychádza z historického vývinu a z jazykovej sústavy slovenčiny.

Zákon síce dáva žene možnosť zapísať si priezvisko aj v neprechýlenom (teda v mužskom) tvare v opodstatnených prípadoch, napríklad ak je žena inej národnosti alebo ak je štátnou občiankou iného štátu. Pravidlá slovenského jazyka dovoľujú ponechať v neprechýlenej podobe aj priezviská známych zahraničných umelkýň. Používanie úradných podôb ženských priezvisk v neprechýlenej podobe u žien slovenskej národnosti a štátnosti je neopodstatnené a verme, že ide o dočasný módny trend.

Foto zdroj:NN

(ebu)