Prídeme o prestížnu značku Karpatské bukové pralesy?

Prídeme o prestížnu značku Karpatské bukové pralesy?

Ak Slovensko nechce, aby tzv. Karpatské bukové pralesy prišli o značku UNESCO, treba splniť podmienky vyplývajúce z nominačného projektu. Jednou z podmienok je aj zabezpečenie adekvátnej ochrany prírody na území s rozlohou 5 700 hektárov.

Lokalita na východe Slovenska je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.  Výbor svetového dedičstva na svojom zasadnutí vlani  v Krakove opätovne upozornil Slovensko na viaceré pretrvávajúce problémy. Uložil mu do 1. februára 2018 vykonať potrebné opatrenia, rovnako predložiť návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality a ich nárazníkových zón.

Prípadný návrh menšej rozlohy ako spomínaných 5 700 hektárov by mohol viesť k strate značky. Treba urobiť všetko za  zachovanie lokality v maximálnej možnej miere a v maximálnom možnom rozsahu. Ideálnym riešením je vyhlásenie bezzásahových zón v najcennejších územiach na rozlohe minimálne 5 700 hektárov. Rovnakú požiadavku majú aj lesoochranári.

Tzv. Karpatské bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine pribudli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v roku 2007. Do zoznamu UNESCO sa zapísalo desať pralesných lokalít. Z nich štyri sú na území Slovenska – lokality Stužica, Havešová, Rožok a Vihorlat. Pralesy sú reťaz ostrovov pôvodného lesa, ktorý rástol tisícky rokov. Celá lokalita pozostáva zo 78 komponentov vrátane slovenských, ktoré sa nachádzajú na území dvanástich európskych štátov.

(ebu)

Foto zdroj: http://www.unesco.sk/a/Karpatske-bukove-pralesy