Slovenské deti stále málo čítajú

Slovenské deti stále málo čítajú

Slovensko sa už po štvrtýkrát zapojilo do medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Na testovaní PIRLS 2016 sa zúčastnilo celkovo 340.000 žiakov, 330.000 rodičov, 16.000 učiteľov a 12.000 škôl zo 60 krajín celého sveta.

Na Slovensku sa do testovania zapojilo 220 základných škôl, 5451 žiakov, 334 učiteľov týchto žiakov, 220 riaditeľov škôl a 5300 rodičov testovaných žiakov. Priemerný vek testovaných žiakov bol 10,4 roka. Slovenskí žiaci 4. ročníka ZŠ dosiahli v čítaní významne lepší výsledok než je priemer škály PIRLS (500 bodov). V čítaní dosiahli 10-roční žiaci na Slovensku (535 bodov) porovnateľné výsledky s priemerom zúčastnených krajín EÚ (540 bodov), avšak významne nižšie ako je priemer krajín OECD (541 bodov). Porovnateľný výkon ako žiaci SR dosiahli aj žiaci z Rakúska, Nemecka, Izraela a Portugalska.

Trend úrovne čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov je pozitívny – rastúci v porovnaní s prvým cyklom v roku 2001. V priebehu pätnástich rokov (2001 – 2016) sme sa na škále PIRLS posunuli o 17 bodov, čo je štatisticky významný nárast. Najvýraznejší nárast (13 bodov) nastal medzi testovaním v roku 2001 a 2006. V roku 2016 dosiahli slovenskí žiaci zhodný počet bodov ako v roku 2011 (535 bodov). Výsledky našich žiakov v čítaní sa v posledných troch realizovaných cykloch PIRLS 2016, 2011 a 2006 významne nemenia a zostávajú navzájom porovnateľné. Z hľadiska porovnania výsledkov chlapcov a dievčat sa dá konštatovať, že tak ako vo väčšine zúčastnených krajín, aj u nás dievčatá dosiahli významne lepší výsledok v čítaní v každom cykle štúdie PIRLS v porovnaní s chlapcami. Na Slovensku dosahujú dievčatá o 9 bodov vyššie skóre ako chlapci.

Čo ovplyvňuje výsledky žiakov?

Vo výskume sa potvrdzuje, že na výsledky žiakov pozitívne vplývajú predškolské stimulujúce čitateľské aktivity v rodine. Výkon žiakov, ktorých rodičia s nimi čítajú alebo robia iné aktivity, bol významne vyšší v porovnaní so žiakmi, ktorých rodičia uviedli, že takéto aktivity nerobia. Výsledky tiež ukazujú na pozitívnu súvislosť medzi vzťahom k čítaniu rodičov a ich detí. Vzťah rodičov k čítaniu má súvislosť aj s výkonom ich detí v čítaní.

Opakovane sa v štúdii PIRLS potvrdzuje pozitívna súvislosť medzi dĺžkou navštevovania predškolského zariadenia a výkonom žiakov v čítaní. Čím dlhšie deti navštevovali predškolské zariadenie, tým lepšie výsledky v čítaní dosiahli. V porovnaní s predchádzajúcim cyklom bolo zaznamenané najvýraznejšie zhoršenie výsledkov v teste u žiakov, ktorí vôbec nenavštevovali predškolské zariadenie.

Priama súvislosť bola zistená medzi výkonom žiakov a frekvenciou pocitu hladu pri ich príchode do školy. V priemere krajín EÚ/OECD prichádza do školy hladných každý deň

12 percent, resp. 13 percent žiakov. Ich výkon je na úrovni 513/515 bodov v čítaní. Na Slovensku je hladných pri príchode do školy 14 percent žiakov. Dosiahli výkon 508 bodov.

Foto zdroj: http://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/150803110914-parent-child-reading-super-tease.jpg

(bre)