Stavebný hluk by nás v noci a počas sviatkov nemal otravovať

Stavebný hluk jeduje mnohých z nás. Kým v pracovných dňoch je predsa len odôvodnený, počas voľných dní a hlavne štátnych či cirkevných sviatkov by nás nemal otravovať. Naši čitatelia nás upozornili, že stavebné práce pokračovali aj v sobotu na Troch kráľov. Ako to reguluje zákon a ako je to v jednotlivých regiónoch Slovenska?

Právne predpisy a technické normy súvisiace s ochranou zdravia pred nepriaznivými účinkami fyzikálnych faktorov – hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí sú uvedené vo viacerých zákonoch a nariadeniach. Sú to, napríklad, nariadenia vlády SR č. 40/2002, č. 115/2006, č. 416/2005, č. 629/2005,  č. 329/2006 a iné, ako aj vyhlášky ministerstva zdravotníctva č. 549/2007 a č. 237/2009 a iné nariadenia.

Vo všeobecnosti platí zákaz vykonávať práce, ktoré obťažujú hlukom, v nedeľu a počas sviatkov. Staviteľ však môže od stavebného úradu dostať prísne limitovanú výnimku. V mestských častiach samospráva rozhoduje o období, keď možno hlučné práce vykonávať.  Ochrana obyvateľstva pred hlukom je taktiež aj v kompetencii úradu verejného zdravotníctva.

Zisťovali sme, aká je situácia v meste pod Zoborom. Ako tunajšia samospráva rieši podobné problémy, pre NN porozprával primátor Nitry Jozef Dvonč.

„Hluk v meste upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov. Čas nočného pokoja je na celom území mesta Nitry stanovený od 22. hodiny v noci do 6. hodiny ráno. Nočný pokoj je  zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom – a to platí aj pri hluku, ktorý vzniká pri stavebných prácach,“ podčiarkol primátor Nitry.

 „Mesto bude naďalej – aj v spolupráci s mestskou políciou, vyvíjať aktivity, aby bol hluk v súvislosti s výstavbou minimálny – a v čase nočného pokoja zo strany stavebníkov dodržiavaný. Záverom treba dodať, že za neprimerané hlasové a hlukové prejavy v čase  nočného pokoja sa nepovažujú hlasové a zvukové prejavy spojené akciami a podujatiami  riadne ohlásenými a povolenými v zmysle VZN 15/2007 – ako boli napríklad aj oslavy Silvestra na Svätoplukovom námestí,“ vysvetlil Jozef Dvonč.

Lenže situácia sa netýka len nočného pokoja, ale aj dní pracovného pokoja a sviatkov. Všeobecné záväzné nariadenia si prijímajú jednotlivé obce, mestá a mestské časti po hlasovaní a schvaľovaní poslancami komunálnych orgánov. Ak sú obyvatelia nespokojní, majú sa preto obrátiť na príslušné úrady. Keď je situácia urgentná, treba privolať príslušníkov policajného zboru, resp. mestskej polície, aby jednotlivé prípady prešetrili na mieste a prijali rázne rozhodnutia.

 (pal)

Foto: (pal )pre NN