Vážne problémy slovenských potravinárov

Vážne problémy slovenských potravinárov

Minulý rok nebol pre slovenských potravinárov priaznivý. Uviedla to riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jarmila Halgašová. Podfinancovanie potravinárskeho sektora sa podľa PKS stále viac prejavuje v znižovaní konkurencieschopnosti domácich potravinárov. Dokumentuje to vývoj pasívneho obchodného salda s potravinami, ktoré smeruje k hranici 1,5 miliardy eur, čím opäť prelomí historické maximum.

 „Slovenské potravinárstvo vykazuje klesajúcu konkurencieschopnosť a vo viacerých ukazovateľoch sa ocitlo na chvoste štatistík členských štátov EÚ. Podiel na tom má aj spôsob, akým vláda naložila s kľúčovým zdrojom podpory potravinárskeho priemyslu – dotáciami z Programu rozvoja vidieka. Vážne sú aj otázky týkajúce sa transparentnosti rozdeľovania týchto prostriedkov,” povedal prezident PKS Daniel Poturnay.

Na potravinárstvo nepriaznivo vplýva aj rastúce administratívne a daňové zaťaženie a pribúdajúce povinnosti podnikateľov. Napríklad nový zákon o odpadoch ako jedno z takých opatrení vytvoril v tomto roku dodatočné náklady až desaťnásobne vyššie ako v predchádzajúcom období. PKS na očakávaný nepriaznivý dosah zákona vopred upozorňovala.

„Rastúce administratívne, daňové a odvodové zaťaženie podnikateľov najťažšie dopadá na malé a stredné podniky, medzi ktoré patrí aj väčšina potravinárskeho priemyslu. Zároveň treba každé opatrenie dôsledne zhodnotiť z toho pohľadu, že zaťažuje iba domácich podnikateľov a konkurenčnú výhodu získavajú tak dovozcovia, ako aj obchodníci v okolitých krajinách v rámci nákupnej turistiky,” upozornil Poturnay.

PKS oceňuje posun diskusie o neprimeraných praktikách v dodávateľsko–odberateľských vzťahoch s obchodnými reťazcami na úroveň EÚ. Možno očakávať, že riešenie tejto problematiky bude dlhodobou úlohou, nakoľko niektoré významné členské štáty európsku legislatívu nepovažujú za potrebnú. PKS však považuje za dôležité, aby sa diskusia sústredila najmä na vzťahy medzi spracovateľským potravinárskym priemyslom a obchodnými systémami a upustilo sa od akcentovania postavenia poľnohospodárov, ktorých vzťahy s obchodníkmi sú z hľadiska ich podielu marginálne.

Takisto nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v potravinárstve zaznamenáva Potravinárska komora Slovenska a jej členovia dlhodobo. PKS vníma problém nedostatku kvalifikovaných pracovných síl akútne aj preto, lebo d roku 1989 školský systém upadá a možno povedať, že sa stáva nefunkčným. Najviac postihnuté je stredné odborné vzdelávanie. Záujem oň postupne upadal, preto mnohé renomované stredné odborné školy zanikli. Naopak, podľa Poturnaya neustále stúpa záujem o všeobecné vzdelávanie ako príprava na vysoké školy, počet ktorých narastá, avšak na úkor kvality vzdelávania.

„V rámci výchovy a vzdelávania pracovných síl na úrovni stredoškolského vzdelania by mohol pomôcť duálny systém. Podmienkou však je, aby mládež mala o tieto odbory záujem, čo vo veľkej miere závisí od rodičov,“ upozornil Poturnay. Odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva  sú vysoko závislé od manuálnej práce, ktorá si vyžaduje kvalifikované stredné odborné pracovné sily. Takých je však na Slovensku málo.

Foto zdroj: http://www.info.sk/sprava/62814/za-posledne-roky-skoncilo-s-vyrobou-mlieka-na-slovensku-viac-ako-200-producentov/

(iri)