Vláda odobrila návrh novely zákona o vnútrozemskej plavbe

Aplikačná prax si podľa ministerstva dopravy vyžiadala doplnenie a precizovanie niektorých ustanovení v zákone o vnútrozemskej plavbe. Rezort dopravy preto predložil na rokovanie vlády návrh novely tohto zákona, ktorú kabinet v stredu schválil.

Po novom by sa tak mali do zákona doplniť ustanovenia o povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska, čo v právnej úprave od roku 2000 nebolo upravené. Tiež sa doplnia ustanovenia týkajúce sa doručovania určitých dokumentov vydávaných Dopravným úradom a ministerstvom v listinnej podobe.

„Precizujú sa ustanovenia týkajúce sa odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave a vydávania licencií na vykonávanie verejnej vodnej dopravy,“ opísalo tiež ministerstvo dopravy.

Súčasne sa v novele dopĺňa pre Dopravný úrad aj možnosť vykonať technickú prehliadku malého plavidla poverenou osobou podobne, ako je to pri takzvaných veľkých plavidlách. Zároveň sa novelou upravujú ustanovenia v zákone týkajúce sa lodných listín, zriadenia požičovne plavidiel, odstraňovania plavidiel z vodnej cesty a prístavu, priestupkov a správnych deliktov. Zmeny si podľa ministerstva vyžiadali aj úpravu v sadzobníku správnych poplatkov.

Novelou zákona sa tiež preberajú niektoré ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby.

Národné noviny pripomínajú, že do dnešného dňa zákon nerieši  majetkove  vysporiadanie sa štátu s vlastníkmi pozemkov v prístavoch a vybudovanými vyväzovacimi prvkami pre lode na riečnych tokoch. Štát tak zneužíva mocenské postavenie vyberaním poplatkov za prístavy a vyberá poplatky z nevlastného majetku.

 

 zdroj: https://www.aktivizer.sk/karta/vyhliadkova-plavba-po-dunaji/