Výstava Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok

V Galérii Mestského centra kultúry v Malackách otvorili výstavu Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok. Prostredníctvom jednotlivých súčastí odevov, textov a obrazového materiálu sa návštevníci môžu do 14. apríla oboznámiť s tradičnými a súčasnými podobami ľudového odevu na Záhorí.

Výstava mapuje lokálne formy sviatočného a obradového ženského aj mužského odevu a vychádza z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. Prostredníctvom kompletných krojov inštalovaných na figurínach, ich jednotlivých súčastí, textov aj obrazového materiálu návštevníci spoznajú skalický, holíčsky, šaštínsky, senický, jablonický, moravskovätojánsky, malacký a plavecký ľudový odev.

Panelová časť výstavy ponúka druhy a lokálne formy ľudového odevu, jednotlivé krojové komponenty, rôzne krajové súčiastky a aj podrobné informácie k vystaveným predmetom dokumentujúcim rôznorodosť na takom malom území. Ženské odevy sú zastúpené rubášmi, sukňami, kacabajkami (priliehavý krátky kabátik) a čepcami, mužské lajblíkmi (vesta), košeľami, a kožuchy. Záverečnú časť výstavy tvoria fotografie zachycujúce súčasnú podobu ženského ľudového odevu na Záhorí, ktoré dávajú aj inštruktáž postupu jeho obliekania.

Ľudový kroj možno označiť ako tradičný odev príslušníkov národov, etnických skupín či regionálnych, alebo lokálnych spoločenstiev. V našich zemepisných šírkach ide najmä o odev vidieckeho obyvateľstva, ktoré bolo späté s poľnohospodárskym spôsobom života. Pojem má však širšie vymedzenie, do ktorého sa zaraďuje napríklad robotnícky odev i odev zemiansky.

V priebehu času kroj prechádzal rôznymi vývinovými etapami. Vzhľadom na skutočnosť, že s jeho prvou dokumentáciou a výskumom sa začalo až v 18. storočí a následne sa rozvíjal i v priebehu 19. a 20. storočia, nevieme detailne, aký bol ľudový odev starších období. Ako jeden z medzníkov vo výskume je obdobie národného obrodenia v 19. storočí a následný záujem o všetky druhy ľudovej kultúry –  materiálnej i duchovnej. V tomto období sa začal ľudový odev označovať pojmom kroj, ktorý manifestoval národné povedomie.

 Dôležitú úlohu v uchovávaní a výskume zohralo i neskoršie zakladanie múzeí, ktoré svojimi bádateľskými a zberateľskými aktivitami vo veľkej miere prispeli k zachovaniu ľudového odevu. Pre slovenský ľudový odev je príznačná bohatá rozmanitosť a najmä výrazná znaková špecifikácia.

(iri)

Foto zdroj: http://slovakia.travel/ludovy-odev-na-zahori-tradicia-a-dnesok