Záchranný archeologický výskum historického jadra v Trenčíne priniesol ovocie

Záchranný archeologický výskum historického jadra v Trenčíne priniesol ovocie

Archeologický výskum na Mierovom námestí v Trenčíne, ktorý trvá kontinuálne od apríla tohto roku, priniesol viaceré zaujímavé poznatky. Podľa informácií Krajského pamiatkového úradu Trenčín pod vrstvou rôznych úprav v dvadsiatom storočí bola dlažba z vážskych okruhliakov. Začala vznikať v toku 1659 a pretrvala až do roku 1925.

Dlažba bola položená na vrstve pieskovej naplaveniny, ktorá vznikla následkom  povodní z rokov 1593 a 1625. Pod piesčitou naplaveninou dominovalo na väčšine plochy námestia masívne súvrstvie, ktoré vzniklo po katastrofálnom obliehaní a dobytí mesta i hradu cisárskym generálom Johannom Katzianerom v roku 1528.

Na námestie bol v tom čase vyvezený materiál z okolitých pozemkov, na ktorých zhoreli meštianske domy a hospodárske budovy. Súvrstvie obsahovalo okrem keramiky, úlomkov tehál a mazanice mnoho organického materiálu. Bolo nasýtené uhlíkmi a mimoriadne veľkým množstvom opálených zvieracích kostí a dreva z konštrukcií a interiéru stavieb – zvyškov kolov, trámov, strešnej krytiny, nôh stolíkov či stoličiek, zlomkov tanierov, našli sa aj časti ľudských kostí.

Medzi významnejšie kovové nálezy možno zaradiť zlomky jednej alebo viacerých rozmerných výbušných bronzových gulí do mažiara používaných počas obliehania mesta. Najnižšiu zistenú stratigrafickú úroveň s prítomnosťou antropogénnych prvkov možno interpretovať ako pôvodné stredoveké plató námestia do požiaru v roku 1528. Výskumom neboli zachytené stopy osídlenia, ktoré by predchádzalo obdobiu 12. storočia.

Archeológovia objavili viacero murovaných objektov, ktoré vznikli v čase od 15. do 19. storočia. Najrozsiahlejším architektonickým komplexom sú zvyšky tzv. Hornej, resp. Vodnej brány a opevneného predbránia pozdĺž najväčšieho miestneho historického hotela a Trenčianskeho múzea.

Okrem vlastného, zatiaľ len čiastočne zachyteného objektu identifikovali výskumníci predsunutý barbakan, ich vzájomnú spojovaciu hradbu a torzo hradby vedúcej smerom k jednému z dvoch neodkrytých bastiónov. Ďalším významnejším architektonickým objektom je čiastočne odkrytá pivnica, ktorá vznikla v období renesancie. Nálezy potvrdili využívanie priestoru Mierového námestia ako tržnice.

(iri)

Vizualizácia zdroj:http://www.trencin.sk